Công thức diện tích tam giác, Cách tính hình tam giác Vuông, Cân, Thường, Đều.

Công thức, cách tính diện tích hình tam giác trong đó có cách tính diện tích hình tam giác như: tam giác cân, tam giác vuông, tam giác thường…và diện tích các hình.

A. Tam giác vuông là gì? Công thức tính diện tích tam giác vuông.

1. Tam giác vuông là gì?

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông hay nói cách khác tam giác có 1 góc 90 độ. Trong tam giác vuông cạnh đối diện góc vuông người ta gọi đó là cạnh huyền (là cạnh lớn nhất trong tam giác đó). Hai cạnh còn lại được gọi là cạnh góc vuông của tam giác vuông.

2. Công thức tính diện tích tam giác vuông.

tam giac vuong

Công thức tính diện tích tam giác vuông được hiểu đơn giản như sau: Đó là bằng 1/2 tích của chiều cao với chiều dài đáy.

S= 1/2 (a*b)

Trong đó a, b là độ dài hai cạnh góc vuông.

Bài tập ví dụ.

* Tính diện tích của tam giác vuông có:

a, Hai cạnh góc vuông lần lượt là 4cm và 6cm

b, Hai cạnh góc vuông lần lượt là 5m và 7m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

(4 x 6) : 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12cm2

b, Diện tích của hình tam giác là:

(5 x 7) : 2 = 17,5 (m2)

Đáp số: 17,5m2

B. Tam giác thường là gì? Công thức tính diện tích tam giác thường.

1.Tam giác thường là gì?

Tam giác thường là tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau. Tam giác thường cũng có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt của tam giác.

2. Công thức tính diện tích tam giác thường.

Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

S=(a*h)/2

Trong đó:

+ a: Chiều dài đáy tam giác (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác tùy theo quy đặt của người tính)

+ h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác).

Công thức có thể suy ra như sau:

h = (S * 2) / a hoặc a = (S * 2) / h

Bài tập ví dụ.

* Tính diện tích hình tam giác có

a, Độ dài đáy là 5cm và chiều cao là 4cm

b, Độ dài đáy là 7m và chiều cao là 5m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

(5 x 4) : 2 = 10 (cm2)

Đáp số: 10cm2

b, Diện tích của hình tam giác là:

(7 x 5) : 2 = 17,5 (m2)

Đáp số: 17,5m2